Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ISPconfig ΣΤΟ Debian 8 server
Σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα δείτε την προετοιμασία ενός Debian server jessie με Apache2, BIND, Dovecot και πώς να εγκαταστήσετε το ISPconfig. 
To webhosting control panel του ISPconfig επιτρέπει την παραμετοποίηση του μεσα απο τον web browser σας: Apache or nginx web server, Postfix mail server, Courier or Dovecot IMAP/POP3 server, MySQL, BIND or MyDNS nameserver, PureFTPd, SpamAssassin, ClamAV και πολλά άλλα. 

Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω το hostname server1.example.com και ip 192.168.1.100. Άν θέλετε διαφορετικό hostname ή έχετε διαφορετική ip μήν ξεχάσετε να τα αντικαστήσετε. Επίσης πρίν προχωρήσετε πρέπει να δώσετε static ip στον υπολογιστή σας/σέρβερ.1. Εγκατάσταση  SSH server   
 
# apt-get install ssh openssh-server 

 
2. Θα δουλέψω με τον nano text editor (εσείς άν θέλετε δουλέψτε όποιον θέλετε)
 # apt-get install nano

3. Το hostname του server σας θα έπρεπε να δείχνει σαν subdomain όπως το "server1.example.com". Μην χρησιμοποιήσετε domain name όπως "example.com" θα έχετε πρόβλημα με το email set up.

# nano /etc/hostname
output
127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
192.168.1.100  server1.example.com   server1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
 
 

4. Κάνουμε ενημέρωση του συστήματος μας 
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade -yf
 

5. Αλλάζουμε το default shell διότι δεν θα πετύχει η εγκατάσταση του ISPconfig

# dpkg-reconfigure dash 
 Use dash as the default system shell (/bin/sh)? <- no

6. Συνχρονισμός το ρολόι συστήματος

#  apt-get install ntp ntpdate

7. Εγκατάσταση των Postfix, Dovecot, MySQL , phpMyAdmin, rkhunter, binutils αν προτιμάτε mariadb απλά αντικαταστήστε στην γραμμή εντολών το "mysql"

# apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysqldb-client mysqldb-server openssl getmail4 rkhunter binutils dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-lmtpd


General type of mail configuration: <-- Internet Site
System mail name: <-- server1.example.com
New password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword

8. Ασφαλίζουμε την βάση δεδομένων μας

# mysql_secure_installation

 Change the root password? [Y/n] <-- n
Remove anonymous users? [Y/n] <-- y
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- y
Remove test database and access to it? [Y/n] <-- y
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- y
ανοίγουμε TLS/SSL να ανοίξουμε τις ports στο Postfix

 # nano /etc/postfix/master.cf

και σβήνουμε το # μπροστά απο τις γραμμές που χρειάζεται, πρέπει να δείχνει κάπως έτσι


[...]
submission inet n - - - - smtpd
 -o syslog_name=postfix/submission
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - - - - smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
[...]

και

#  service postfix restart


θέλουμε την MySQL να ακούει σε όλα τα interfaces, όχι μόνο στο localhost, οπότε κάνουμε edit /etc/mysql/my.cnf και σχολιάζουμε με # στην γραμμή
bind-address = 127.0.0.1

#  nano /etc/mysql/my.cnf

[...]
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address      = 127.0.0.1
[...]

και

# service mysql restart
 
  
9. Εγκαθηστούμε τα  Amavisd-new, SpamAssassin, και  Clamav 

apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl postgrey 
το ISPconfig χρησιμοποιεί το amavisd οπότε αν θέλετε για να ελευθερώσετε RAM

# service spamassassin stop
# systemctl disable spamassassin

9.1 Εγκατάσταση  Metronome XMPP Server

προσθέτουμε την πηγή 

# echo "deb http://packages.prosody.im/debian jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/metronome.list
wget http://prosody.im/files/prosody-debian-packages.key -O - | sudo apt-key add - 
ενημερώνουμε

# apt-get update
 εγκατάσταση πακέτων

# apt-get install git lua5.1 liblua5.1-0-dev lua-filesystem libidn11-dev libssl-dev lua-zlib lua-expat lua-event lua-bitop lua-socket lua-sec luarocks luarocks
#  luarocks install lpc
προσθέτουμε shell user για τον Metronome

# adduser --no-create-home --disabled-login --gecos 'Metronome' metronome
Download Metronome στην opt/ directory και το κάνουμε compile

# cd /opt; git clone https://github.com/maranda/metronome.git metronome
# cd ./metronome; ./configure --ostype=debian --prefix=/usr
# make
# make install

10. Εγκατάσταση  Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear,  mcryptAmavisd-new, SpamAssassin, και Clamav

# apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libruby libapache2-mod-python php5-curl php5-intl php5-memcache php5-memcached php5-pspell php5-recode php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl memcached libapache2-mod-passenger

και

Web server to reconfigure automatically: <- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <- yesEnter the password of the administrative user? <- yourrootmysqlpasswordEnter the phpmyadmin application password? <-  Just press enter

μετά τρέχουμε την παρακάτω εντολή για να κάνουμε enable τα apache modules 

#  a2enmod suexec rewrite ssl actions include dav_fs dav auth_digest cgi headers
μετά για να σιγουρέψουμε την αποφυγή απο HTTPOXY vulnerability επιθέσεις προσθέτουμε στο /etc/apache2/conf-available/httpoxy.conf το παρακάτω configuration file

# nano /etc/apache2/conf-available/httpoxy.conf
 προσθέτουμε το 

<IfModule mod_headers.c>
  RequestHeader unset Proxy early
</IfModule> 
 και τα τρέχουμε

# a2enconf httpoxy
# service apache2 restart
 10.1 Εγκατάσταση HipHop Virtual Machine

πρώτα θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το key απο official Debian repository

# sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0x5a16e7281be7a449
echo deb http://dl.hhvm.com/debian jessie main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hhvm.list
ύστερα κάνουμε ενημέρωση

#  apt-get update
και η εγκατάσταση του πακέτου

# apt-get install hhvm

 11. Εγκατάσταση Let's Encrypt

το ISPconfig έχει την ελέυθερη υποστήριξη του SSL πιστοποιητικού Let's Encrypt και η λειτουργία του σας επιτρέπει να δημιουργήτε δωρεάν SSL πιστοποιητικά μέσου ISPconfig

# mkdir /opt/certbot
# cd /opt/certbot
# wget https://dl.eff.org/certbot-auto
# chmod a+x ./certbot-auto

 και μετα τρέχουμε την certboot-auto command  που θα μας κατεβάσει το πρόγραμμα και όλες τις εξαρτήσεις

# ./certbot-auto 


εδώ επιλέγουμε το ΝΟ και θα επιλέξει το ISPconfig απο μόνο του ότι χρειαστεί

12. Εγκατάσταση PHP-FPM

 Ξεκινώντας με ISPConfig, υπάρχει μια πρόσθετη λειτουργία PHP που μπορείτε να επιλέξετε για τη χρήση με Apache: PHP-FPM.  Για να χρησιμοποιήσετε το PHP-FPM με Apache, χρειαζόμαστε το mod_fastcgi Apache (παρακαλώ μην αναμειγνύεται αυτό με mod_fcgid - είναι πολύ παρόμοια, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PHP-FPM με mod_fcgid). Μπορούμε να εγκαταστήσετε PHP-FPM και mod_fastcgi ως εξής:

#  apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ενότητα και επανεκκίνηση του Apache:

# a2enmod actions fastcgi alias
# service apache2 restart

13.  Εγκατάσταση mailman

το ISPConfig σας επιτρέπει να διαχειριστείτε (δημιουργία / τροποποίηση / διαγραφή) στις Mailman λίστες. Αν θέλετε να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, εγκαταστήστε Mailman ως εξής:

# apt-get install mailman

Select at least one language, e.g.:
Languages to support: <-- en (English)
Missing site list <-- Ok
 Πριν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον Mailman, πρέπει να δημιουργηθεί μια πρώτη λίστα που ονομάζεται:

#  newlist mailman

 root@server1:~# newlist mailman
Enter the email of the person running the list: <-- admin email address, e.g. listadmin@example.com
Initial mailman password: <-- admin password for the mailman list
To finish creating your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or
equivalent) file by adding the following lines, and possibly running the
`newaliases' program:

## mailman mailing list
mailman:              "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:        "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:      "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:      "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:         "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:        "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:        "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:      "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Hit enter to notify mailman owner... <-- ENTER

root@server1:~#
μετά

# nano /etc/aliases

και προσθέτουμε τα παρακάτω

[...]
## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"
και τρέχουμε το

# newaliases

μετά κάνουμε restart Postfix

#  service postfix restart

Τέλος θα πρέπει να διαμορφώσουμε τον  Mailman Apache:

#  ln -s /etc/mailman/apache.conf /etc/apache2/conf-enabled/mailman.conf

κάνουμε  επανεκκίνηση τον Web Server μας (apache2)

# service apache2 restart

και δίνουμε εντολή να ξεκινήσει ο mailman

#  service mailman start

14. Εγκατάσταση PureFTPd και Quota

# apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

μετά

# nano /etc/default/pure-ftpd-common

και βεβαιώνουμε ότι τα παρακάτω

[...]
STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]

Τώρα θα ρυθμίσουμε το PureFTPd να επιτρέπει FTP και TLS συνεδρίες. Το FTP είναι ένα πολύ ανασφαλές πρωτόκολλο επειδή όλοι οι κωδικοί πρόσβασης και όλα τα δεδομένα μεταφέρονται σε μορφή απλού κειμένου. Με τη χρήση του TLS, όλη η επικοινωνία μπορεί να κρυπτογραφηθεί, καθιστώντας έτσι το FTP πολύ πιο ασφαλής.

# echo 1 /etc/pure-ftpd/conf/TLS

# mkdir -p /etc/ssl/private/

# openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem


 Country Name (2 letter code) [AU]: <-Enter your Country Name (e.g., "GR- ").
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter your State or Province Name.
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your City.
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter your Organization Name (e.g., the name of your company).
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Enter your Organizational Unit Name (e.g. "IT Department").
Common Name (eg, YOUR name) []: <-- Enter the Fully Qualified Domain Name of the system (e.g. "server1.example.com").
Email Address []: <-- Enter your Email Address.
αλλάζουμε τα δικαιώματα για το SSL πιστοποιητικό

# chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
 επανεκκίνηση το PureFTPd

# service pure-ftpd-mysql restart

 κάνουμε επεξεργασία στο /etc/fstab και προσθέτουμε την παρακάτω εντολή στο mount point (/) 

# nano /etc/fstab

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρώτη γραμμή είναι η εξής UUID=3dc3b58d-97e5-497b-8254-a913fdfc5408 / ext4 errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0 1. Σιγουρευτείτε ότι αντιγράψατε όλη τη γραμμή.


# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3dc3b58d-97e5-497b-8254-a913fdfc5408 / ext4 errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=36bf486e-8f76-492d-89af-5a8eb3ce8a02 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0


 μετά ενεργοποιούμε το Quota 


# mount -o remount /

#  quotacheck -avugm
# quotaon -avug

15. Εγκατάσταση BIND DNS Server

# apt-get install bind9 dnsutils

# apt-get install haveged
16. Εγκατάσταση Vlogger, Webalizer, και AWStats

# apt-get install vlogger webalizer awstats geoip-database libclass-dbi-mysql-perl

μετά ανοίγουμε το /etc/cron.d/awstats και σχολιάζουμε με #

#MAILTO=root

#*/10 * * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh

# Generate static reports:
#10 03 * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

17. Εγκατάσταση  Jailkit
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ το Jailkit πρέπει να εγκατασταθεί πριν το ISPconfig OXI META

# apt-get install build-essential autoconf automake libtool flex bison debhelper binutils
# cd /tmp
# wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.19.tar.gz
# tar xvfz jailkit-2.19.tar.gz
# cd jailkit-2.19
# ./debian/rules binary

# cd ..
# dpkg -i jailkit_2.19-1_*.deb
# rm -rf jailkit-2.19*


 18. Εγκατάσταση fail2ban και UFW Firewall

# apt-get install fail2ban

 για να έχουμε fail2ban monitor στο PureFTPd και Dovecot, δημιουργούμε το /etc/fail2ban/jail.local

 # nano /etc/fail2ban/jail.local

 
[pureftpd]
enabled = true
port   = ftp
filter  = pureftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

[dovecot-pop3imap]
enabled = true
filter = dovecot-pop3imap
action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5

[postfix-sasl]
enabled = true
port   = smtp
filter  = postfix-sasl
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3

 μετά δημιουργούμε τα 2 παρακάτω φίλτρα 

# nano /etc/fail2ban/filter.d/pureftpd.conf

[Definition]
failregex = .*pure-ftpd: \(.*@<HOST>\) \[WARNING\] Authentication failed for user.*
ignoreregex =
# nano /etc/fail2ban/filter.d/dovecot-pop3imap.conf

[Definition]
failregex = (?: pop3-login|imap-login): .*(?:Authentication failure|Aborted login \(auth failed|Aborted login \(tried to use disabled|Disconnected \(auth failed|Aborted login \(\d+ authentication attempts).*rip=(?P<host>\S*),.*
ignoreregex =

 και προσθέτουμε την γραμμή ignoreregex στο postfix-sasl filter φάκελο 


# echo "ignoreregex =" >> /etc/fail2ban/filter.d/postfix-sasl.conf

επανεκκίνηση fail2ban 

# service fail2ban restart

και τέλος 

# apt-get install ufw

19. Εγκατάσταση του RoundCube

το RoundCube ειναι ενα απο τα καλύτερα free opencourse web mail αλλά δεν είναι διαθέσιμο απο main contrib-non free repos αλλα μόνο απο backports, οπότε: 

# echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update
# apt-get install roundcube roundcube-core roundcube-mysql roundcube-plugins
μετά ο installer θα σας ρωτήσει τα παρακάτω:

Configure database for roundcube with dbconfig.common? <-- yes
Select the database type: <-- mysql
Password of the databases administrative user: <-- enter the MySQL root password here.
MySQL application password for roundcube: <-- press enter

μετά κάνουμε επεξεργασία του RoundCube στο etc/roundcube/config.inc.php

# nano /etc/roundcube/config.inc.php
βάζουμε τα παρακάτω:

$config['default_host'] = 'localhost';
$config['smtp_server'] = 'localhost';
# nano /etc/apache2/conf-enabled/roundcube.conf

και προσθέτουμε ακριβώς στην αρχή (μην χρησιμοποιήσετε το /mail ή το ISPconfig σαν alias  διότι δεν θα δουλέυουν) το παρακάτω: 

Alias /webmail /var/lib/roundcube
# service apache2 reload
 και τώρα μπαίνουμε στο webmail μας (αφού εγκαταστήσουμε και το ISPconfig)


 http://192.168.1.100/webmail
http://www.example.com/webmail
http://server1.example.com:8080/webmail
 20. ISPconfig

Stable

# cd /tmp
# wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
# tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
# cd ispconfig3_install/install/
 beta version

# cd /tmp
# wget -O ISPConfig-3.1-beta.tar.gz  https://git.ispconfig.org/ispconfig/ispconfig3/repository/archive.tar.gz?ref=stable-3.1
# tar xfz ISPConfig-3.1-beta.tar.gz
# cd ispconfig3-stable-3.1*
# cd install
 και επιτέλους ξεκινάμε το ISPconfig

# php -q install.php

 --------------------------------------------------------------------------------
_____ ___________ _____ __ _ ____
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
| | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
__/ |
|___/
--------------------------------------------------------------------------------

 >> Initial configuration
Operating System: Debian 8.0 (Jessie) or compatible
Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
Default values are in [brackets] and can be accepted with <ENTER>.
Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.

Select language (en,de) [en]: <-- Hit Enter
Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- Hit Enter
Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.canomi.com]: <-- Hit Enter
MySQL server hostname [localhost]: <-- Hit Enter
MySQL server port [3306]: <-- Hit Enter
MySQL root username [root]: <-- Hit Enter
MySQL root password []: <-- Enter your MySQL root password
MySQL database to create [dbispconfig]: <-- Hit Enter
MySQL charset [utf8]: <-- Hit Enter
Configuring Postgrey
Configuring Postfix
Generating a 4096 bit RSA private key
.......................................................................++
........................................................................................................................................++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <-- Hit Enter
Configuring Mailman
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring BIND
Configuring Jailkit
Configuring Pureftpd
Configuring Apache
Configuring vlogger
Configuring Metronome XMPP Server
writing new private key to 'localhost.key'
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter 2 letter country code
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) [server1.canomi.com]: <-- Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <-- Hit Enter
Configuring Ubuntu Firewall
Configuring Fail2ban
[INFO] service OpenVZ not detected
Configuring Apps vhost
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]:
Admin password [admin]:

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <-- Hit Enter
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.......................++
................................................................................................................................++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <-- Hit Enter
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <-- Hit Enter
An optional company name []: <-- Hit Enter
writing RSA key

Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Detect IP addresses
Restarting services ...
Installation completed.

 και τώρα μπορούμε να συνδεθούμε στο ISPconfig http(s)://server1.example.com:8080/ or http(s)://192.168.1.100:8080/

 username admin and the password admin