Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NEXTCLOUD ΣΤΟ DEBIAN SERVER 
1. Πρώτα ενημερώνουμε το σύστημα μας

# apt-get update

# apt-get dist-upgrade -yf
2. Εγκαθηστούμε τα απαραίτητα modules

# apt-get install php-gd php-json php-mysql php-curl php-intl php-mcrypt php-imagick php-zip php-dom php7.0-xml php-mbstring wget unzip

3. Ρυθμίσεις php
(άν θέλετε αλλάζεται τις ρυθμίσεις αυτές)

# nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini


[...]

memory_limit = 2M

date.timezone = Thessaloniki/Greece

upload_max_filesize = 800M

post_max_size = 800M

[...] 
 4. Κάνουμε επανεκκίνηση τον Apache2 ή τον Nginx (για όσους έχετε)

# systemctl restart apache2

5. Δημιουργούμε Βαση Δεδομένων για το Nextcloud

# mysql -u root -p
και αφου δώσετε το pass, δημιουργούμε την βάση μας στην MySQL με τις παρακάτω εντολές:

CREATE DATABASE nextcloud;

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

FLUSH PRIVILEGES;

6. Download και εγκατάσταση του Nextcloud

# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-10.0.0.zip

# unzip nextcloud-10.0.0.zip

# cp -r nextcloud/ /var/www/html/

# chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/

7. Βλέπουμε αν είναι όλα όπως πρέπει στο /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

# nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"

<Directory /var/www/html/nextcloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud

</Directory>
8. Δημιουργούμε ένα συμβολικό σύνδεσμο στο /etc/apache2/sites-enabled/


#  ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf

9. Για να δουλέψει σωστά το Nextcloud πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα παρακάτω apache modules

# a2enmod rewrite

# a2enmod headers

# a2enmod env

# a2enmod dir

# a2enmod mime

10. Τέλος πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση τον apache2 και την MySQL ή τον server μας

# systemctl restart apache2 ή nginx

# systemctl restart mysql

# reboot 
11. Ανοίγουμε τον web browser μας και κάνουμε εισαγωγή στο Nextcloud

http://IP_Address/nextcloud
                   ή
http://domain_name/ nextcloud
και θα δείτε την παρακάτω εικόνα, δημιουργείτε admin account, password και φυσικα συμπληρώνετε ότι σας ζητάει
αν θέλετε να υπάρχει κι'αλλος χρήστης

κάνετε κλικ πάνω δεξιά admin, users

Μπορείτε επίσης και απο το κινητό