Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OPENERP ΣΤΟ DEBIAN SERVER1. Το Odoo είναι μια web-based επιχείρηση ανοικτού κώδικα λογισμικό για προγραμματισμό των πόρων και των πελατειακών σχέσεων  που μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Το Odoo ήταν στο παρελθόν το OpenERP και ως εκ τούτου TinyERP. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές για την επέκταση του, για παράδειγμα: τιμολόγηση,  λογιστική, κατασκευή, αγορά, διαχείριση αποθήκης, καθώς και τη διαχείριση του έργου, επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι γραμμένο σε python δημιουργηθηκε από τον Fabien Pinckaers.

Πρώτα απο όλα προσθέτουμε στις sources list μας την πηγή odoo και ζητάμε το κλασσικό κλειδί

# wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -

# echo "deb http://nightly.odoo.com/8.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list

και κάνουμε ενημέρωση (update)

# apt-get update

2. Δημιουργούμε έναν χρήστη για το odoo με home directory /opt/odoo και group odoo

# adduser --system --home=/opt/odoo --group odoo

και δημιουργούμε νέα κατεύθηνση για το odoo /var/lib/

# mkdir -p /var/lib/odoo
 


3. Εγκατάσταση και επεξεργασία της βάσης δεδομένων που απαιτεί το odoo

# apt-get install postgresql

και κάνουμε εισαγωγή στο postgresql-shell

 # su - postgres
Τώρα δημιουργήστε ένα ρόλο για το odoo. Αυτό θα επιτρέψει στο odoo την πρόσβαση / σύνδεση με το διακομιστή PostgreSQL για να δημιουργήσετε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και να μείνει ιδιωτικό.

# postgres=> createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser --pwprompt odoo " TYPE YOUR PASSWORD HERE"
 exit και προχωράμε


4.Εγκατάσταση εξαρτήσεων

# apt-get install python-cups python-dateutil python-decorator python-docutils python-feedparser \
python-gdata python-geoip python-gevent python-imaging python-jinja2 python-ldap python-libxslt1 \
python-lxml python-mako python-mock python-openid python-passlib python-psutil python-psycopg2 \
python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-pypdf python-reportlab python-requests \
python-simplejson python-tz python-unicodecsv python-unittest2 python-vatnumber python-vobject \
python-werkzeug python-xlwt python-yaml wkhtmltopdf


5. Εγκατάσταση odoo

# apt-get install odoo

όταν τελειώσει η εγκατάσταση το odoo θα τρέχει στην πόρτα 8069 και το ελέγχουμε 

# netstat -plntu

και στο τέλος κάνουμε επεξεργασία στο φάκελο του odoo

# nano /etc/odoo/openerp-server.conf

και κάνετε αντιγραφή επικόλληση στο τέλος

 

xmlrpc_interface = 127.0.0.1
xmlrpc_port = 8069


6. Εγκατάσταση web server nginx ή apache2

# apt-get install nginx
              ή
# apt-get install apache2


και πάμε στον φάκελο επεξεργασίας του nginx 


# cd /etc/nginx/sites-available/
vim odoo


και κάντε αντιγραφή και επικόλληση


## Odoo Backend ##
upstream odooerp {
    server 127.0.0.1:8069;
}

## https site##
server {
    listen      443 default_server;
    server_name odoo.mysite.co;
    root        /usr/share/nginx/html;
    index       index.html index.htm;

    # log files
    access_log  /var/log/nginx/odoo.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/odoo.error.log;

    # ssl files
    ssl on;
    ssl_ciphers                 ALL:!ADH:!MD5:!EXPORT:!SSLv2:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM;
    ssl_protocols               TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;
    ssl_certificate             /etc/nginx/ssl/odoo.crt;
    ssl_certificate_key         /etc/nginx/ssl/odoo.key;

    # proxy buffers
    proxy_buffers 16 64k;
    proxy_buffer_size 128k;

    ## odoo proxypass with https ##
    location / {
        proxy_pass  http://odooerp;
        # force timeouts if the backend dies
        proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
        proxy_redirect off;

        # set headers
        proxy_set_header    Host            $host;
        proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto https;
    }

    # cache some static data in memory for 60mins
    location ~* /web/static/ {
        proxy_cache_valid 200 60m;
        proxy_buffering on;
        expires 864000;
        proxy_pass http://odooerp;
    }
}

## http redirects to https ##
server {
    listen      80;
    server_name odoo.mysite.co;

    # Strict Transport Security
    add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
    rewrite ^/.*$ https://$host$request_uri? permanent;
}


δημιουργούμε SSL κατέυθνση


# mkdir -p /etc/nginx/ssl
# cd /etc/nginx/ssl


δημιουργούμε πιστοποιητικό


# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/odoo.key -out /etc/nginx/ssl/odoo.crt


αλλάζουμε τα δικαιώματα


# chmod 600 odoo.key


ενεργοποιούμε το virtual host


# ln -s /etc/nginx/sites/available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/odoo
# nginx -t
# systemctl restart nginx
Odoo και nginx έχουν εγκατασταθεί, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL odoo.Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων και να διαμορφώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή. Εισάγετε τις λεπτομέρειες για την εγκατάσταση σας και κάντε κλικ στο «Δημιουργία βάσης δεδομένων».

  http://localhost:8069