Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ Η ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΩ PARTITIONS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟ FDISK ΣΤΟ GNU/LINUX1. Πώς να δείτε την υπάρχουσα κατάσταση των σκληρών δίσκων
Πριν δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον διαμέρισμα, καλό θα ήταν να δείτε πώς είναιη κατάσταση του δίσκου και τις κατατμήσεις


[root@node1 ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 53.7 GB, 53687091200 bytes                 ==> Disk 1
64 heads, 32 sectors/track, 51200 cylinders                  51200 Cylinders available in Disk 1
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0009f913
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           2         501      512000   83  Linux                 Partition 1 of Disk 1
/dev/sda2             502       51200    51915776   8e  Linux LVM                 Partition 2 of Disk 1
Disk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes                 ==> Disk 2
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders                 1008 Cylinders available in Disk 2
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x00000000


2. Πώς να δείτε τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων σκληρών δίσκων
Για να δείτε όλες τις κατατμήσεις του 1ου δίσκου / dev / sda


[root@node1 ~]# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 53.7 GB, 53687091200 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 51200 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0009f913
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           2         501      512000   83  Linux
/dev/sda2             502       51200    51915776   8e  Linux LVM


3.Πώς να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα δίσκου χρησιμοποιώντας το fdisk
 Για να δημιουργήσετε μια κατατμήση χρησιμοποιώντας το εργαλείο fdisk στο / dev / sdb, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες


 [root@node1 ~]# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x10bd01c3.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Command (m for help): Πληκτρολογήστε "p" για να γράψετε τις κατατμήσεις ή πληκτρολογήστε "m" για βοήθεια

 

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x10bd01c3
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System Πληκτρολογήστε "n" για να δημιουργήσετε ή να προσθέσετε ένα νέο διαμέρισμα στο δίσκο


Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1008, default 1):1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1008, default 1008):
Using default value 1008.

Πληκτρολογήστε "p" για να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον διαμέρισμα ή πληκτρολογήστε "e" για να δημιουργήσετε ένα εκτεταμένo διαμερίσματα
πατήστε "p" για να γραφτούν οι κατατμήσεις 


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x10bd01c3
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        1008      999905   83  Linux

Από προεπιλογή τα διαμέρισμα θα είναι linux. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο των χωρισμάτων από 83(Linux) σε κάποιo άλλo Parition ID, Ας πούμε για παράδειγμα, NTFS κατάτμηση Πατήστε το "t" και εισαγάγετε το αναγνωριστικό τύπου διαμερίσματος σε Hex μορφή κώδικα. Αν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό πατώντας το πλήκτρο "t", πατήστε το πλήκτρο "L" στη λίστα τον κωδικό Hex. Σημειώστε το ID και εισαγάγετε το αναγνωριστικό.
Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία διαμερίσματος, πατήστε "w" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο δίσκο


Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.


Δείτε τις κατατμήσεις του δίσκου / dev / sdb για επιβεβαίωση


[root@node1 ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x10bd01c3
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        1008      999905   83  Linux


4. Πώς να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων στο Linux 
Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων, χρησιμοποιήστε την εντολή mkfs. ας πούμε θέλουμε το σύστημα αρχείων σε ext3


[root@node1 ~]# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=2048 blocks
62592 inodes, 249976 blocks
12498 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=260046848
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
7824 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 37 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override

5. Πώς να κάνω mount το σύστημα αρχείων για να χρησιμοποιήσω  το/τα parition στο δίσκο

 [root@node1 ~]# mount /dev/sdb1 /mnt

[root@node1 ~]# df -h
Filesystem                                       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_gslwebsvr-lv_root                  45G  7.6G   36G  18% /
tmpfs                                            1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda1                                        485M   43M  417M  10% /boot
/root/RHEL6.5-20131111.0-Server-x86_64-DVD1.iso  3.6G  3.6G     0 100% /media
/dev/sdb1                                        962M   18M  896M   2% /mnt

6. Πώς να διαγράψετε τις κατατμήσεις στο Linux χρησιμοποιώντας το fdisk

 [root@node1 ~]# umount /dev/sdb1


[root@node1 ~]# fdisk /dev/sdb
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').
Command (m for help):


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x10bd01c3
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        1008      999905   83  Linux
Command (m for help):

Command (m for help): d
Selected partition 1
επιλέγεται αυτόματα η κατατμήση 1 γιατί είχαμε μόνο ένα διαμέρισμα εάν έχετε περισσότερες κατατμήσεις, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αριθμό του διαμερίσματοςDisk /dev/sdb: 1024 MB, 1024000000 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 8388608 bytes
Disk identifier: 0x10bd01c3
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System